فریزر چگونه کار می کند و چه تفاوتی با یخچال دارد ؟